Village of Carleton, Davenport Precinct, Thayer County, Nebraska, United States