Township of Elyria, Valley County, Nebraska, United States