Abe, Newberry Township, Miami County, Ohio, United States