Township of Newton, Miami County, Ohio, United States