Township of Benton, Monroe County, Ohio, United States