Township of Mount Pleasant, Washington County, Pennsylvania, United States