Town of Latah, Spokane County, Washington, United States