Town of Colton, Whitman County, Washington, United States