Town of Farmington, Whitman County, Washington, United States