Goldenrod Cemetery, Tekoa, Whitman County, Washington, United States