Town of Oakesdale, Whitman County, Washington, United States