Town of Saint John, Whitman County, Washington, United States