Township of Benton, Lucas County, Iowa, United States