Fort Niobrara Post Cemetery, Cherry County, Nebraska, United States