City of Benton, Benton Township, Franklin County, Illinois, United States