Masonic-Oddfellow Cemetery, Benton Township, Franklin County, Illinois, United States