Town of Louann, Washington Township, Ouachita County, Arkansas, United States