Township of Mount Vernon, Cerro Gordo County, Iowa, United States