City of Fenton, Fenton Township, Kossuth County, Iowa, United States