Zero, Washington Township, Lucas County, Iowa, United States