Township of Four Mile, Polk County, Iowa, United States