Township of Brighton, Washington County, Iowa, United States