Freeman Cemetery, Boynton Township, Tazewell County, Illinois, United States