Simon Kenton Acres, Maysville, Mason County, Kentucky, United States