Lynn City, Muhlenberg County, Kentucky, United States