Township of Veldt, Marshall County, Minnesota, United States