Davidson, Nesbit Township, Polk County, Minnesota, United States