City of Gully, Polk County, Minnesota, United States