Township of Brandsvold, Polk County, Minnesota, United States