Township of Brandt, Polk County, Minnesota, United States