Township of Godfrey, Polk County, Minnesota, United States