Township of Smithton, Pettis County, Missouri, United States