Manitou, Manitou Township, Mountrail County, North Dakota, United States