Township of Vesta, Walsh County, North Dakota, United States