City of Plattsmouth, Plattsmouth Township, Cass County, Nebraska, United States