Potter Election Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States