Sidney 4B Election Precinct, Cheyenne County, Nebraska, United States