City of Gordon, Sheridan County, Nebraska, United States