Township of Hazard, Sherman County, Nebraska, United States