Seventh Day Adventist Cemetery, Washington County, Nebraska, United States