Village of Tivoli, Dutchess County, New York, United States