Methodist Graveyard, Putnam County, New York, United States