Township of Sylvania, Lucas County, Ohio, United States