Township of Eason, Pottawatomie County, Oklahoma, United States