Township of Garden Prairie, Brown County, South Dakota, United States