Township of Prairie, Union County, South Dakota, United States