Sanford Ferguson, b. Mar 12, 1910, d. Nov 13, 1971