Charles M Johnson, b. Mar 28, 1924, d. Jun 14, 1983