City of Calhoun, Gordon County, Georgia, United States