Cheney, Polk Township, Benton County, Iowa, United States